DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O ULGĘ W OPŁATACH ZA LOKAL UŻYTKOWY

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o ulgę w opłatach za lokal użytkowy.

Tematykę udzielania ulg w Gminie Knurów reguluje Uchwała nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17.09.2014r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.

Wniosek o przyznanie ulgi powinien zawierać wskazanie rodzaju ulgi, uzasadnienie ubiegania się o ulgę, oraz w przypadku ulgi w postaci rozłożenia na raty należności pieniężnych, wysokości jednej raty i miesiąca rozpoczęcia spłaty.

Zgodnie z treścią uchwały, udzielenie ulgi poprzedza postępowanie, które ma na celu zbadanie okoliczności faktycznych stanowiących przesłankę do przyznania wnioskowanej ulgi.

W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego zobowiązane są inne osoby, ulga może zostać udzielona tylko wtedy, gdy warunki jej udzielenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych (dłużników solidarnych). Jednakże w przypadku dłużników solidarnych, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych może nastąpić na wniosek jednego z dłużników solidarnych, pod warunkiem, że zobowiąże się on spłacić całość zadłużenia. Dłużnik ubiegający się o udzielenie ulgi zobowiązany jest przedłożyć dokumenty:

  • kopię aktualnego wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,
  • bilans i rachunek zysków i strat za 3 ostatnie lata podatkowe lub za cały okres działalności, jeżeli jest krótszy, informację o liczbie osób zatrudnionych przez dłużnika, w tym o liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.