DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mzglia.pl/

Miejski Zespół  Gospodarki Lokalowej w Knurowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-20.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępna cyfrowo, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących – multimedia zostały opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Część elementów strony nie zawiera tekstów alternatywnych, pełnią rolę dekoracyjną, mogą również pojawić się puste, nieaktualne linki.

Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

Treści, które nie zostały wytworzone przez Miejski Zespół  Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Łągiewka, mzglia@knurow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 339 45 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, budynek przy ulicy Floriana 4.

Siedziba MZGLiA Knurów znajduje się na  parterze oraz 1 piętrze czteropiętrowego budynku mieszkalnego. Dla klientów dostępne jest 1 wejście, od ulicy Szpitalnej 8. Wejście główne z przodu budynku – do wejścia prowadzą schody i pochylnia dla wózków dziecięcych, drzwi otwierane na zewnątrz. Dojazd i wejście nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Przy wejściu znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika Sekretariatu, który jest dostępny w pomieszczeniu na 1 piętrze po wejściu do budynku. Z pracownikiem Sekretariatu można skontaktować się również telefonicznie, tel. 32 339 45 00.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy. Obsługa Klienta w ramach wszystkich działów jest umiejscowiona na parterze – sprawy załatwiane są na tym poziomie. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu MZGLiA Knurów przy wsparciu pracownika Sekretariatu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na parterze funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Sekretariatu, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 339 45 00. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracownika Sekretariatu. Budynek nie jest monitorowany .

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 339 45 00, e-mail: mzglia@mzglia.pl.

Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie – budynek przy ulicy Staszica 1, 1 piętro, pokój nr 112.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba MZGLiA Knurów znajduje się na 1 piętrze pięciopiętrowego budynku mieszkalno-usługowego. Dla petentów MZGLiA dostępne jest 1 wejście główne od ulicy Staszica. Do wejścia budynku prowadzą schody i pochylnia dla wózków, następnie trzeba przejść przez 2 drzwi otwieranych na zewnątrz. Między drzwiami jest przedsionek. Za głównym wejściem po prawej stronie znajduje się winda bez przycisków sterujących, umożliwiających odczyt w alfabecie Brille’a. Wejście do siedziby MZGLiA składa się z 1 drzwi otwieranych do wnętrza lokalu, posiada próg. Nad żadnym z wejść nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli. Z pracownikiem siedziby MZGLiA można skontaktować się telefonicznie, tel. 32 339 45 64.

Dostępność korytarzy, schodów i wind. W budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia, w których mieści się siedziba MZGLiA Knurów. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących oraz słabosłyszących, tj. oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym, opisów w języku Braille’a, pętli indukcyjnych, znaczników Totupoint. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z którym można skontaktować się osobiście po wejściu do budynku lub telefonicznie, tel. 32 339 45 64. Informacja o rozkładzie lokali w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz przez pracownika. Budynek jest monitorowany przez 7 kamer – 1 kamera obsługuje teren wokół budynku, 6 kamer wnętrze budynku.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak możliwości skorzystania z bieżących usług tłumacza migowego, usługa możliwa po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, tel. 32 339 45 00,  e-mail: mzglia@mzglia.pl.

Skip to content