Fundusze unijne

Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacja źródeł niskiej emisji

W dniu 12.10.2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji pomiędzy Gminą Knurów oraz Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ) dla poddziałania: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  ZIT.

Cele projektu:

Cel główny: Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków Starego Knurowa

Cele cząstkowe:

– ocieplenie budynków,
– zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków,
– poprawa estetyki i ergonomii budynków. Obniżenie kosztów utrzymania budynków,
– poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Gminy,
– częściowa realizacja założeń PGN dla Gminy Knurów.

Cele ogólne niemierzalne:

– wzrost komfortu użytkowania budynków,
– wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości i rozwiązywania przez miasto problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska i ekologią.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 13 zabytkowych budynków Starego Knurowa, połączona z likwidacją źródeł niskiej emisji. Teren zabudowy mieszkaniowej znajduje się w terenie pośredniej ochrony konserwatorskiej – historycznego osiedla robotniczego III Kolonii. Teren podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budynki ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Knurów – Zarządzenie Nr 130/UA/2015 Prezydenta Miasta Knurowa z dnia 20.04.2015 r.

Zakresem prac projektowych objętych jest 13 budynków, które zlokalizowane są przy następujących adresach:

– ul. Dworcowa 7, dz. nr 1838/5,
– ul. Dworcowa 9, dz. nr 1838/6,
– ul. Dworcowa 11, dz. nr 1838/8,
– ul. Dworcowa 15, dz. nr 1838/11,
– ul. Dworcowa 17, dz. nr 1844,
– ul. Dworcowa 19, dz. nr 1844,
– ul. Dworcowa 21, dz. nr 1844,
– ul. Kopernika 1, dz. nr 1844,
– ul. Mickiewicza 2, dz. nr 1838/7,
– ul. Mickiewicza 6, dz. nr 1838/10,
– ul. Mickiewicza 8, dz. nr 1844,
– ul. Mickiewicza 10, dz. nr 1844,
– ul. Sienkiewicza 1, dz. nr 1838/2.

Budynki objęte są przebudową pomieszczeń części mieszkalnej z zachowaniem tej samej ilości mieszkań oraz z zachowaniem funkcji mieszkalnej. W ramach inwestycji zakłada się przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych budynku.
Projekt obejmuje roboty budowlane dla całego obiektu w zakresie:
1. wykonania osuszenia ścian fundamentowych wraz z częścią podpiwniczoną oraz parterem, poprzez zastosowanie iniekcji chemicznej, wykonanie izolacji przeciwwodnej, drenażu opaskowego wokół budynku, wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych, posadzek na gruncie piwnicy oraz parteru, wykonanie izolacji termicznej nad częścią podpiwniczoną oraz wykonanie odtworzenia poszczególnych posadzek. W ramach robót uzupełniających przewiduje się rozbiórkę elementów nawierzchni wokół budynku, wraz z wywozem gruzu, wykopy wokół budynku, rozbiórki całości posadzek na gruncie parteru oraz piwnic, rozbiórki posadzek nad częścią podpiwniczoną parteru oraz odbicie zawilgoconych tynków. Po wykonanych robotach teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie dojścia do budynku (z uwzględnieniem opaski drenażowej wokół budynku),
2. wykonania robót związanych z realizacją poszczególnych warstw izolacji termicznej ścian zewnętrznych, połaci dachowej, stropu nad kondygnacją drugą (piętrem), montażem stolarki okiennej odpowiadającej obecnie obowiązującym normom, odtworzenie zewnętrznych parapetów, wzoru drzwi zewnętrznych i drewnianych drzwi do komórek, założenie szprosów w oknach wewnątrz szyby oraz na parterze okiennic drewnianych. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wzmocnienie lub wymianę części elementów konstrukcyjnych stropu oraz więźby dachowej, rozbiórka posadzek oraz podsufitek drewnianych, celem montażu izolacyjnych warstw oraz odtworzenie sufitów i podłóg na poddaszu,
3. wykonania robót związanych z budową przewodów wentylacyjnych oraz pionów spalinowych. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie przebić w stropach wraz z ewentualnymi zmianami części konstrukcji stropów oraz części konstrukcji dachu, rozbiórkę nieszczelnych istniejących pionów wentylacyjnych oraz dymowych i zaślepienie istniejących, nieczynnych pionów. Z uwagi na istniejącą konstrukcję sufitów z maty trzcinowej z obrzutką należy odtworzyć sufity w tej części budynku (nad parterem) sufity według obwiązujących warunków,
4. przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. W ramach robót uzupełniających przewiduje się wykonanie przebić w stropach, wykonanie wzmocnienia lub wymiany części elementów konstrukcji stropów celem montażu przewodów wentylacji mechanicznej, wykonanie obudów poziomych odcinków przewodów oraz przygotowanie pomieszczenia technicznego na poddaszu celem wykorzystania go na potrzeby wentylatorni, w tym: remont istniejących schodów drewnianych na poddasze, wydzielenia pomieszczenia od pozostałych pomieszczeń poddasza ścianami, wykonanie podestów technicznych,
5. przeprowadzenie robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych w mieszkaniach:
– instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabudową grzejników,
– instalacji gazowej wraz z zabudową kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania,
– instalacji ciepłej wody użytkowej,
– instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z białym montażem,
– instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

W ramach robót uzupełniających przewiduje się rozbiórkę istniejącej instalacji w budynku.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 21 554 297,46 zł, w tym:

– wydatki kwalifikowane: 15 433 446,63 zł
– współfinansowanie UE : 13 118 429,63 zł

 

Galeria zdjęć

Budynek przy ul. Dworcowa 9:  

 

Budynek przy ul. Dworcowa 11:  

 

Budynek przy ul. Dworcowa 15:  

 

Budynek przy ul. Dworcowa 7:  

 

Budynek przy ul. Adama Mickiewicza 2:  

 

Budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 1:  

 

Budynek przy ul. Kopernika 1: 

 

Budynek przy ul. Mickiewicza 6: 

 

Budynek przy ul. Mickiewicza 10: 

 

„Budynek przy ul. Dworcowa 17: 

 

Budynek przy ul. Dworcowa 19: 

 

Budynek przy ul. Dworcowa 21: