Klauzula informacja dla WM

Klauzula informacja dla członków wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości wspólnej, do której Pani/Pan należą. Dane kontaktowe do administratora email: sekretariat@mzglia.pl
2. Podmiotem przetwarzającym dane jest Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych. Celem przetwarzania danych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji jest prawidłowa realizacja zadań wynikających z podpisanej umowy o administrowanie nieruchomością.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania nieruchomością wspólną (powiązane z tym dane osobowe są przetwarzane).
4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom przetwarzającym oraz innym podmiotom upoważnionym tylko na podstawie przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa.
7. Wspólnota Mieszkaniowa nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Wspólnota Mieszkaniowa, jako administrator, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Skip to content