Klauzula informacyjna dla MZGLiA

Klauzula informacyjna Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, ul. Floriana 4, 44-190 Knurów.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mzglia.pl .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji zadań Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji, czyli administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Knurów i należącymi do niej lokalami użytkowymi, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami powierzonych tut. Zespołowi, w tym prowadzeniem zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usługami związanymi z utrzymywaniem w należytym stanie administrowanych nieruchomości.

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym tylko na podstawie przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9. Gdy uzna Pan/Pani, iż Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

Skip to content